وصیت های جدید لقمان به پسرش

نسخـه جدیـد وصیت لقـمان به پسـرش

 
 
 
پسـرم!
 
گروهـی هستنـد که اگـر احترامشـان کنـی تـو را نـادان می داننـد و اگـر بی محلیشـان کنـی از گـزندشان بی امانـی. پس در احتـرام ، انـدازه نگهـدار.
 
 
پسـرم!
 
سخت تریـن کـار عالـم محکـوم کـردن یک احمـق است.. خـون خـودت را کثیـف نکـن.
 
پسـرم!
 
با کسـی که شکمش را بیشتـر از کتـاب هایش دوست دارد ، دوستـی مکـن.
 
هـان ای پسـر!
 
در پیـاده رو که راه می روی، از کنـار بـرو. ملت می خواهنـد از کنـارت رد شوند.
 
پسـرم!
 
در خیـابان که راه می روی، کیـفت را سمت جـوی آب بگیـر، زیـرا کیـف قـاپ زیـاد شده است.
 
پسـرم!
 
وقتـی در تاکسی کنـار یک خانـم می نشینـی، جمـع و جـور بنشیـن تا آن بیچـاره احسـاس ناراحتـی نکنـد.
 
پسـرم!
 
موقـع رانندگـی خـودت را جـای کسـی بگـذار که دارد از خـط عابـر پیـاده رد می شـود پس حـق تقـدم را رعایت کن.
 
پسـرم!
 
اگـر کسانـی از سـر نادانـی به تـو خنـدیدند ، تو بـرای شفایشـان گریـه کـن.
 
پسـرم!
 
در تاکسـی با تلفـن همـراه بلنـدبلنـد صحبـت نکـن.
 
پسـرم!
 
هیـچ گـاه دنبـال به کرسـی نشـاندن حـرفت مبـاش و همـه جـا سـر هـر صحبتـی را بازمکـن. بگـذار تـو را نـادان بداننـد..
 
پسـرم!
 
اخبار را از منابع مختلف بگیر. جمع بندی اش با خودت. مخاطب دائمی یک رسانه بودن آدم را به حماقت می کشاند.
 
پسـرم!
 
اگر هواپیمای خطوط ایران را سوار شدی آیت الکرسی بخوان، سه بار موقع بلند شدن و سه بار موقع نشستن.
 
پسـرم!
 
اساتیـد را محترم بشمار! اگر توانستی دستشان را ببوس اگر نه ،خود دانی.
 
پسـرم!
 
در ضمن ، به هر کسی بی خودی لقب “استاد” عنایت مکن. مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید.
 
پسـرم!
 
مطالعات خود را محدود به کتابهای مذهبی نکن، کتابهای نویسندگان غربی را نیز بخوان و آنها را کافر مپندار.
 
فـرزندم!
 
اگر کتاب یا فیلمی رد صلاحیت شد، حتما آنرا بخوان یا نگاه کن زیرا حتما نکته ای انسانی در آن نهفته است.
 
پسـرم!
 
اگر توانستـی استخـدام شوی، در اداره با دو کس رفیـق شـو آنچنـان که دانـی آبدارچـی و یکی از بچـه های حراست.
 
فـرزندم!
 
اینقدر SMS بازی نکن، با اینکار فقط درآمد مخابرات را زیاد می کنی.
 
پسـرم!
 
راه تو را می خواند. اما تو باور مکن.
 
پسـرم!
 
دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت.
 
هـان ای پسـر!
 
اگر دکتر یا مهندس شدی موقع معرفی خود، از این پیشوندها قبل از اسم خود استفاده نکن، زیرا آن نشانه کمبود شخصیت توست.
 
پسـرم!
 
می دانم الان داری حسرت دیدار مرا می خوری. یالله بلند شو دست مادرت را ببوس بعد بیا بقیه وصیت را بخوان.
 
هـان ای پسـر!
 
خواستی در مملکت خودمان درس بخوانی بخوان. خواستی فرنگ بروی برو. اما اگر ماندی از فرنگ بد نگو ، اگر رفتی از مملکتت.
 
پسـرم!
 
در فیس بوک عضو شو و این وصیت نامه را برای دوستانی که برمی گزینی یا تو را برمی گزینند “شیر” کن

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
مهسا

به به

زهرا

عالیه[خواب]