تجربه های روزگار ...

اگر هدف دين پاداش است،ميهن پرستی برای برآوردن خواسته های شخصی است ،و درس خواندن برای پيشرفت کردن است ،همان بهتر که بی ايمان ،غير ميهن پرست ،و انسانی افتاده و نادان باشم.......  

/ 1 نظر / 5 بازدید