تمرين رموز موفقيت دل روز اول

Day one

Enjoy the things you have to d! Whining about them will only make you tired; and will keep you from doing anything well. But success; like a dog; will follow you everywhere if you treat it as a friend

روز اول

از هر کاری که انجام میدهید لذت ببرید. از کارهایی که فقط شمارا گسل میکنند وخستگی میاورند پرهیز کنید.

ولی مانند یک سگ که وقتی تربیتش کنید همه جا شمارا دنبال میکند موفقیت نیز همه جا شما را دنبال خواهد کرد. به شرط اینکه دوستانه و همراه با لذت کارها را انجام دهید. 

/ 0 نظر / 2 بازدید