حق شناسی

حق شناسی داروی قطعی درد حسادت است ، احساسی که بی هیچ تردیدی مارا از دیدن و دوست

 داشتن و زندگی کردن محروم می کند .آلکساندر سولژنیتسین با درک عمق تنهایی و رنج می گوید:

همین که از سرما یخ نبندید و تشنگی و گرسنگی به درونتان چنگ نزند، کافی است .اگر پشتتان

نشکسته ، اگر پاهایتان هنوز قدرت راه رفتن دارد، اگر هردو دستتان را می توانید خم کنید ، اگر

 چشمهایتان می تواند ببیند،و اگر گوشهایتان می تواند بشنود ، به چه کسی باید حسادت کنید؟ و

 چرا؟ حسادت ما به دیگران ، بیش از هرکس دیگر خود مارا نابود می کند . بیدار شوید و چشمهایتان

را باز کنید و قلبتان را پاک ،و بیش از هرکس دیگر در جهان ازکسانی قدر دانی کنید که شما را دوست

 دارند و آرزو دارند که شما سلامت باشید.

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمودی

سلام مطلب زيبايی بود الحسود لا يسود حسود سودی از حساددتش نمی برد