فال حافظ

ديده دريا كنم .و صبر به صحرا فكنم ********** واندر اين كار دل خويش بدريا فكنم

از دل تنگ گنه كارم برارم "آهي ****************واتش اندر گنه آدم وحوا فكنم

خورده ام تير فلك باده بدست تا سرمست **********عقده در بند كمر تركش جوزا فكنم

*مايه ي خوشدلي انجاست كه دلدار انجاست *****ميكنم جهد كه خود را مگر انجا فكنم

* بگشا بند قبا اي مه خورشيد لقا*****************تا چو زلفت سر سودازده در يا فك

* حافظا تكيه بر ايام چو سهو است وخطا********من چرا عشرت امروز به فردافكنم

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحرناز

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد...

رضا

دوشم در ميخانه گشود يارم ومجنون شدم ** صد شکر چنين باد که من آنچنان شدم. زده ام فالی وفرياد رسی مييآيد...... سحر