انتخابات

دیشب به هوای کوی تو صد ره زعشق پیمودم گم گشتم و آخر زتو هیچ م  به نشانی نرسیدم نمایش شطرنجی قدرت در ایران ؛اصلا حات ، اصولگرایان  رادیکالها ،و.... همه وهمه شعارهایی بوده که در طول چند سال اخیر نظرات سیاسیون ایران را به خود جلب کرد . و جابجایی قدرت را همانند صفحه ی یک شطرنج به شکلی واضح در دست گرفته . وبا این ترفند ها مردم خوب وشریف ایران زمین را با وعده های اصلا حات و ....برای مدت چهار سال در انتظاری طولانی باخود همراه میکنند . بعد از پیدایش خاتمی شعارها  و اندیشه های اصلاح گرایانه ی او  در بدنه ی حکومت . پذیرش شعارهای وی از طرف اکثریت مردم. در طی چهار سال اولیه ایشان همه در کیش و ومات به سر برد. و سرانجام به قول اصلاح طلبان چهار سال را مدت زمان کمی دانستند . وبرای دومین بار در عرصه ی چالشهایی که در افکار ودیدگاههای این گروه پدید آمد توانستند با تعداد کمتری از مردم خود را به صفحه ی سیایی قدرت برسانند .گرچه  در این گیرودار کشور ما توانست تا اندازه ای از انزوای سیاسی و دیپلماتیک در عرصه ی جهانی شعارهایی را مطرح کند اما دیدگاههای این فیلسوف با مدینه ی فاضله ی جهانی هماهنگی نداشت . زیرا سیاست مداران امروزی در دنیا پذیرش مدینه ی فاضله را زود دانسته و منتظر ظهور منجی عالم بشرییتند . خوب پس از گذشت 8سال از حکومت اصلاحات  وکنار رفتن خاتمی این بار چگونه باید وارد عرصه ی سیاسی شد؟ ایا مردم هنوز هم امید به اصلاحات دارند ؟ویا اینکه دلسرد ونا امید شده اند ؟ در هر صورت پدیده ی راست و چپ گرایان در صفحه ی سیاسی شطرنجی امروزه نمایش قدرت را برای انتخاب دومین فرد قدرتمند حکومتی در ایران را  به نمایش میگذارد .نگارنده که خود قطره ای از این دریا میباشد بر این اعتقاد است که سیا ستمدارانی که بارها خودرا آزموده اند و کارکرد و نظریه ها و اعمال قدرت خود را در عرصه ی سیاسی ایران به نمایش گذاشته اند باید میدان را برای سیاسسیون جوانتر با اندیشه های  جدید باز کنند و بیشتراز انکه به فکر خودشان باشند به فکر این باشند که دیر یا زود باید نه تنها قدرت بلکه دنیا را نیز رها کنند.و به پرورش افراد جدید تر بپردازند.وبه فکر ایران واینده ی آن باشند.مردم به چه کسی باید اعتماد کنند ؟ کدام شعار را بپذیرند ؟ امروزه در عرصه ی جامعه شناختی ایران دو بیماری حاد داریم که باید در شعار دومین فرد سیاسی مد نظر باشد یکی اقتصاد بیمار ؟ و دیگری فرهنگ سازی اجتماعی بیمار که مد نظر هیچ کس نبوده . پس منتظریم تا این بار در عرصه ی سیاسی باز هم تکراریون را با شعارهای جدید تر بیازمایم ؟          

/ 1 نظر / 2 بازدید
rasol

سلام آزموده را آزمودن خطاست. سرتان سبز و دلتان شادباد.