فرهنگ و رواج آن در میان مردم

فرهنگ و فرهنگ سازی در جوامع

امروزه فرهنگ سازی در جامعه ی مدرن همسو با دیدگاهای حاکم برآن جوامع ساخته میشود.  جامعه ی دو حزبی،  احزاب حاکم بر جوامع روز،  مسؤلیت ساخت این فرهنگ را به شکلهای مختلف بر عهده میگیرند و سیل تهاجم فرهنگ ی خود را به سوی جهان سوم گسیل میدارند . جزیره ی کوچک انگلیس با مردمی که در این جزیره به ظاهر کوچک زندگی میکردند .به زودی دریافتند که دیر یا زود این جزیره با وسعت کمی که دارد گنجایش آنان با مردمان تیز هوشش را نخواهد داشت .با حرکت به سمت مشرق مغرب و جنوب شروع به دو کار کردند اول غارت اموال و سرمایه های مردم تحت سلطه ، دوم حاکم کردن فرهنگ خود بر مردم آن مناطق .

 تاریخ بر این امر مدّعا ست آنچنان که سالهای سال ایرانیان قبل از اسلام بر مناطق وسیعی از جهان و مخصوصا خاور میانه تسلط داشتند اما به فکر کار فرهنگی نبودند . تا فرهنگ و زبان حاکم بر سرزمین خودشان را به دیگران تحمیل کنند.اما مردم یونان مدت زمانی که بعد از مرگ اسکندر مقدونی بر ایران حاکم شدند شروع به ساختن شهرهایی به سبک و سیاق یونانی کردند تا بتوانند فرهنگ یونانیان آن زمان را در ایران رواج دهند . و آداب ور سوم خو درا در میان مردم آن روزگار تبلیغ میکردند . البته ناگفته نماند که فرهنگ غنی و پر بار ایرانیان آنزمان در برابر سیل عظیم تهاجمات چه ، فرهنگی و چه ،نظامی ایستادگی کرد . و آنها را توانست در خود ذوب کند هم مانند ایلخانان مغول که تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ایران آنروزگار قرار گرفتند و ایرانی شدند . بحث من آنجاست که اروپائیان و مخصوصا انگلیسی ها از فرصت استفاده کردند و فرهنگ حاکم بر جوامع خودشان را به دیگر جوامع آنچنان گسترش دادند که امروزه زبان انگلستان بعد از چین که خود مردم چین با توجه به زیاد بودن جمعیت مردم خودشان با آن تکلم میکنند . به عنوان زبان دوم با بیشترین تکلم کننده در دنیا را به خود اختصاص داده . که این امر برای فرزندان مردم آن قوم جای بسی افتخار است و باید به گذشتگان شان افتخار کنند. اما ما ایرانیان چه کردیم . گذشتگان ما که همیشه در معرض تهاجم اقوام کوچ نشین آسیای میانه قرار داشتند و سالهای سال در معرض حمله ی ترکان عثمانی و ....توانستند برای ما آن میراث تمدنی گذشته را حفظ کنند و به وقت خود توانستند در برابر بیگانگان ایستادگی و مقاومت کنند. اما آیا امروز همان فرهنگ تمدن گذشته را ما توانستیم پر بار کنیم تا آیندگان بر ما تاسف نخورند ؟

البته ناگفته نماند که اروپائیان و مخصوصا انگلیسیها برای تحت فشار قرار دادن ملتها حرف اولی که داشتند برای تحمیل خود به دیگران همان قدرت نظامی گری بود که داشتند . مجهّز بودن آنها به علم و سیل حرکت اختراعات جدید روز به روز انها را  قدرتمند تر میکرد تا آنجا که شاید باور کردنش برای مردم عقب افتاده به منزله ی یک معجزه بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید