آیین های چهار شنبه سوری در جامعه ایران

آتش افروختن

 

زیباترین و شاید قدیمترین آداب چهارشنبه سوری، آتش افروختن و جستن
از آن و شادی کردن در کنار آتش است. اینک تقریباً در تمام ایران، شب چهارشنبه
سوری، توده هایی از بوته خودروی بیابانی فراهم می آورند و نزدیک یکدیگر قرار می
دهند. زن و مرد و پیر و جوان در صحن خانه یا در میدانهای عمومی و بر سر چهارسوها و
چهارراههای شهر و ده از روی این اخگرهای افروخته یکی پس ازدیگری جستن میکنند و در
هر جستنی میگویند: «زردی من
از تو سرخی تو از من» یعنی زردی بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و
شادابی و تندرستی را که در خود داری به من ببخش. پس از سوخته شدن، خاکستری راکه از
آتش میماند باید در خاک اندازی جمع کنند و از خانه بیرون برند و در کنار دیوار
بریزند و آن کس که آن را بیرون ریخته است در بازگشت در میزند باید از درون خانه
ازو بپرسند: «کیست؟»
و او جواب دهد: «منم» گویند: «از کجا آمده ای؟» جواب دهد که: «از عروسی» بپرسند: «چه
آورده یی؟» گوید: «تندرستی».

 

فالگوش

 

کسانی که حاجتی دارند شب چهارشنبه سوری نیت می کنند و بر سر
چهارراهی یا اگر چهارراه نبود بر سر رهگذری به فالگوش می ایستند و نخستین عابری را
که گذشت به سخن او توجه می کنند و هر چه از دهان او برون آمد در استجابت مقصود خود
به فال نیک یا به فال بد میگیرند. اگر آن نخستین سخن به اجابت آرزوی صاحب حاجت،
مطابق باشد آن آرزو برآورده است وگرنه برآورده نیست. همین فال را ممکن است بر پشت
در خانه یی یا در اتاقی گرفت و باید آهسته به پشت در آمد و بی آنکه کسانی که
اندرون خانه یا اتاقند بدانند که کسی بر در ایستاده است گوش فراداد و اولین سخنی
را که گفته میشود در اجابت مقصود خود یا ناروا ماندن آن فال گرفت.

 

گره گشایی

 

کسانی که بخت ایشان گره خورده و عقده یی در کارشان روی داده است
چاره جز آن ندارند که شب چهارشنبه سوری گوشه دستمالی یا چارقدی یا گوشه دیگر از
جامه خود و یا پارچه یی را گره زنند و برسرراهی بایستند و از اولین کسی که برایشان
گذشت خواستار شوند که آن گره را به دست خود بگشاید. ممکن است قفلی را بر پارچه یا
دستمال و یا گوشه یی از جامه بست و برسرراه ایستاد و کلید آن را به نخستین کسی که
از راه می گذرد داد که با آن کلید، قفل را بگشاید و عقده از کار فروبسته آن
درمانده، باز کند.

 

دفع چشم زخم و بخت گشایی

 

برای بخت گشایی در شب چهارشنبه سوری، تدابیری معمول است و از
همه شگفت تر آن است که به دباغ خانه می روند و از آب دباغ خانه اندکی برمی دارند و
با خود به خانه میآورند و برای گشوده شدن بخت بر سر میریزند.

 

کندر و خوشبو

 

یکی از آداب چهارشنبه سوری آن است که زنان بردر دکان عطاری
می روند و از او: «کندر و شا برای کارگشا» می خواهند و تا عطار برود بیاورد فرار
می کنند. این دکان باید رو به قبله باشد سپس به دکان دیگری که رو به قبله باشد می
روند و «خوشبو» می خواهند که مراد، اسفند است و چون عطار پی آن برود باز می گریزند
و سپس به دکان سومی که رو به قبله باشد می روند و مقداری کندر و اسفند می خرند و
در خانه برای دفع چشم زخم و حل مشکل خود دود می کنند.

/ 5 نظر / 22 بازدید
سریعترین روش کسب درآمد از اینترنت

یک راه مطمئن و درآمدزا برای کسانیکه مایلند از صفر شروع نموده و از هیچ به همه چیز برسند درآمد بسیار زیاد , آسان , مطمئن و قانونی برای صاحبان سایتها , وبلاگها و بازاریابها با هر بازدید و سابقه فعالیتی که دارید به گروه ما بپیوندید. earn-money.11r.biz

سریعترین روش کسب درآمد از اینترنت

یک راه مطمئن و درآمدزا برای کسانیکه مایلند از صفر شروع نموده و از هیچ به همه چیز برسند درآمد بسیار زیاد , آسان , مطمئن و قانونی برای صاحبان سایتها , وبلاگها و بازاریابها با هر بازدید و سابقه فعالیتی که دارید به گروه ما بپیوندید. earn-money.11r.biz

سریعترین روش کسب درآمد از اینترنت

یک راه مطمئن و درآمدزا برای کسانیکه مایلند از صفر شروع نموده و از هیچ به همه چیز برسند درآمد بسیار زیاد , آسان , مطمئن و قانونی برای صاحبان سایتها , وبلاگها و بازاریابها با هر بازدید و سابقه فعالیتی که دارید به گروه ما بپیوندید. earn-money.11r.biz

سریعترین روش کسب درآمد از اینترنت

یک راه مطمئن و درآمدزا برای کسانیکه مایلند از صفر شروع نموده و از هیچ به همه چیز برسند درآمد بسیار زیاد , آسان , مطمئن و قانونی برای صاحبان سایتها , وبلاگها و بازاریابها با هر بازدید و سابقه فعالیتی که دارید به گروه ما بپیوندید. earn-money.11r.biz

نیلووووووو

خیلی متن جالبی بود ممنونم از شما