تماشاچی صحنه

ما تماشاچیانی هستیمــ
که پشت درهای بسته مانده ایمــ!
دیر آمدیمــ!
خیلیــ دیر...
پس به ناچار
حدســ می زنیمــ
شرط می بندیمــ
شک می کنیمــ...
و آن سوتر
در صحنه
بازی به گونه ی دیگردرجریانــ استــ!

/ 0 نظر / 19 بازدید