تمرين رموز موفقيت دل روز سوم

 

Day three                                                                                                                                                                                    

Accept that things simply are what they are. Mere wishing won’t alter them. Wishing won’t keep the wind from blowing, nor will it turn snow into cotton candy . Work with what is, if you want to changes things for the better.

 

«پذیرش و قبول واقعیات آنطور که هستند»

اشیاء و افراد وپدیده های دور و بر خود را همانطور که هستند بپذیرید . تنها تمایل و آرزوی شما نمیتواند  واقعیت وجودی آنها را عوض کند . همانطور که تمایل و خواست شما برای متوقف کردن وزش باد نمیتواند موثر باشد . اگر واقعا مایل اید اشیاء و یا افراد را تغییر دهید ، روی آنها کار کنید و عملا جهت اصلاح آنان قدم بردارید.

/ 0 نظر / 2 بازدید