سرزمین من ایران ، قهرمان همیشه ایران

کلمات و جملاتی که باورود اعراب به ایران به ما آموخته شد          حکومت اعراب

اعراب به ما آموختند بجای خوراک بگوییم "غذا" که خود به ادرار شتر میگویند.

 به نژادآریایی بگوییم "عجم" یعنی نفهم.

برای شمارش خودمان بجای تن از "نفر" استفاده کنیم که برای شتر بکار میبردند.

یجای واق واق سگ بگوییم پارس که نام سرزمینمان است.

بگوییم شاهنامه آخرش خوش است چون آخر آن ایرانیان شکست میخورند،

آیا وقت آن نرسیده فرهنگ خود را از این همه ناآگاهی برهانیم؟

/ 3 نظر / 22 بازدید
مهسا

بزن لایکرو به افتخار امیر رضا

عسل

شیشه نازک احساس مرا دست نزن!!! چندشم میشود از لک انگشت دروغ!!! آن که میگفت احساس مرا میفهمد کو کجا رفت؟ که احساس مرا خوب فروخت!!!

زهرا

جان فدای وطنم وطنم وطنم وطنم