قیمت عشق

  • 12:59 AM

نگرانم نگران کسی ک عاشقش هستم نگران کسی ک آمد ونماند و قلب من هم باخود برد نگرانشم... آهم میگیردش خدایا تو بغض هایم را واین جسم مرده را نادیده بگیر، بخشیدمش

زیادی صاف بودم.. یادم نبود آدما تو جاده های صاف بیشتر لایی میکشن..!

چه ساده باورش کردم... چه ساده طردم کرد... منی که بهشتم را فروختم تا در جهنمش نگهم دارد اما من احمق بودم و او نیز بی لیاقت...

مهربانی تا کی؟؟ بگذار سخت باشم و سرد!! باران که بارید... چتر بگیرم و چکمه!!! خورشید که تابید... پنجره ببندم و تاریک!!!...

مهربانی تا کی؟؟ بگذار سخت باشم و سرد!! باران که بارید... چتر بگیرم و چکمه!!! خورشید که تابید... پنجره ببندم و تاریک!!!...

بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بگذارد "آزادی" اسم نگرانی های, ت را بگذارد "گیر دادن" و برای بی تفاوتی هایش "اعتماد داشتن" به تورا بهانه کرده است

بیزار باش از معشوقی که اسم هرزگی هایش را بگذارد "آزادی" اسم نگرانی های, ت را بگذارد "گیر دادن" و برای بی تفاوتی هایش "اعتماد داشتن" به تورا بهانه کرده است

چمدانت را که به دست می گیری چیزی در من از دست می رود... باور کردنی نیست که چگونه حجم اینهمه خاطره در چمدان کوچکت جا می شود! فریاد می زنم اگراین بغض لعنتی امانم دهد! امان نمی دهد... پس آهسته زیر لب می گویم :"مراقب خاطره هایمان باش.

خیانت نکردم, گله نکن! فقط وقتی تو جا خالی دادی اون دستمو گرفت تا زمین نخورم...

اینجا زمین است.. قیمت یک عشق تا..... عشق دیگر یک قهره ساده است...!!

اینجا زمین است.. قیمت یک عشق تا..... عشق دیگر یک قهره ساده است...!!

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت! صداقت؛ مهربانی؛ زیاد به “تو” توجه داشتن؛ و خیلی حماقت های دیگر... این روزها، هرچه خائن تر باشی، دوست داشتنی تری...

/ 1 نظر / 17 بازدید