قيم

این هم مطلبی حقوقی  شاید به درد بازدید کنندگان بخوره

قیم درقبال محجور نسبت به اموال وی امین محسوب  می شود ودرواقع اموال محجوردردست او به رسم امانت است .وبرفرض اینکه قیم نسبت به اموال محجور حیف میل نماید مرتکب خیانت درامانت شده وصفت امانت داری از وی زائل می شودو علاوه بر ضمان ومسولیت مدنی،  مسولیت کیفری که همانا مجازات می باشد نیز خواهد داشت از لحاظ مقررات قانونی درموارد خیانت قیم ،دادگاه  می تواند وی را از سمت قیمومیت با استناد به ماده 1248 قانون مدنی عزل نماید وقانونگذار درماده چنین مقرر نموده است که :«ماده 1248قانون مدنی:درموارد ذیل قیم معزول می شود:1.اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده ویا این صفت از او سلب شود.

2.اگر قیم مرتکب جنایت ویا مراتکب یکی از جنحه های ذیل شده وبه موجب حکم قطعی محکوم گردد:سرقت _خیانت درامانت _کلاهبرداری _هتک ناموس _منافیات عفت _جنحه نسبت به اطفال _ورشکسته گی به تقصیر یا تقلب

3.اگر قیم بعلتی غیر ازعلل فوق محکوم به حبس شود وبدینجهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

5.اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود

6.درموردمواد 1239و1243و1244با تقاضای مدعی العموم.» 

وعلاوه برآن برابر مواد 1236و1238و1239 قانون مدنی قیم مسولیت مدنی داشته وضامن اعمال خود می باشد که عیناً مواد مربوطه آورده می شود.

ماده 1236قانون مدنی:«قیم مکلف است قبل از مداخله درامور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی اوتهیه کرده ویک نسخه از آن را به امضاء خود برای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت دارد بفرستدودادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحیقات لازمه را به عمل آورد»

ماده 1238فانون مدنی:«قیمی که تقصیردرحفظ مال مولی علیه بنماید مسول ضرروخساتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد»

1239قانون مدنی:«هرگاه معلوم شودکه قیم عامداًمالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقید نکرده ویا باعث شده است که آن مال درصورت مزبور قید نشودمسئول هرضرروخساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه واردشودبعلاوه درصورتیکه عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.»

بی شک هرگاه خیانت درامانت قیم با سوء نیت و از مصادیق مواد 596 ویا 674 قانون مجازات اسلامی باشد واین سوء نیت بر قاضی محرز گردد قیم مستحق تعزیر ومجازات کیفری  می باشد .

 

معانی ساده کلمات حقوقی

محجور: کسيکه فاقد عقل (مجنون)ويا رشد (سفيه)ويا کبر(هجده سال تمام )بوده باشد

قيم: نماينده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی درصورت نبودن ولی قهری ووصی او تعين می شود.

مولی عليه:کسی که تحت سرپرستی یک ولی قانونی گرفته می شود

 

/ 0 نظر / 8 بازدید