شمع محبت

↕هرچه به سوي گذشته می نگرم

 جز غم و رنج  حاصلم نبود . چون به آينده چشم ميدوزم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 جز سياهي مقابلم نبود .

غمگساران ! محبتي كه د گر غم زتن طاقت و توانم برد.

 تاب وطاققت وصبر وآرامش . همگي هيچ

 نيمه جانم را برد.

سيمين بهبهاني

اعرابئي را خداي داد  دختري

                        او دخت را به سنت خود ننگ مي شمرد

هرسال كز حيات جگر گوشه ميگذشت

                                    شمع محبت .دل او بيشتر مي فسرد

روزي به خشم رفت و ز و سواس عار وننگ

                                    تا زنده اش به خاك كند سوي دشت برد

او گرم گور كندن و از جامه ي پدر

                                    طفلك به دست خود خاك مي سترد

ابراهيم باستاني پاريزي                             ∏ ΔΨΣΩφ

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحرناز

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی،و بکوش در کمال آنچه هستی باشی.

سحرناز

پشت سر چیست به جزءحسرت دور....هیچکس با من نیست ...