آموزش و پرورش

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان

انتخابات و روند تاثیر ان بر آموزش و پرورش

شکل گیری نظام آموزش و پروش و روند روبه رشد تاثیر انتخابات بر آموزش و پروش در سالهای اخیر تاثیر شگرفی داشته.  به صورتی که انتخاب مدیران آموزش و پروش را در گرو جو حاکم بر انتخابات گذاشته و باعث شده تا ادارات آموزش و پروش به سوی و سمتی حرکت کنند که در آینده ای نه چندان دور صدمات جبران ناپذیری بر پیکر  این نهاد فرهنگی جامعه وارد آید . شاید از یک سو تاثیر شگرفی در بوروکراسی حاکم برای مانور دادن در سطح جهانی  داشته باشد ، اما باید به فکر چاره ی کار و تاثیر منفی آن در شکل کلی نظام آموزش و پرورش بود . و با این پدیده نیز مبارزه کرد و چاره کار را هرچه سریعتر پیدا کرد .البته چیزی که امروز به نظر نگارنده مهم به نظر میرسد این است که هیئت دولت و نمایندگان مجلس میتوانند قانونی را در رابطه با این موضوع به تصویب برسانند بدین صورت که کارکنان بخش اداری و آموزشی از همدیگر تفکیک و استخدام افراد اداری در قالب شاخصهای تعریف شده ای صورت گیرد . گرچه این موضوع از اهمیت کار فرهنگیان نمیتواند بکاهد اما سیر حرکت فساد اداری را در حاکمیت پستهای اداری باید کاهش داد . و به سوی شایسته سالاری در این مجموعه حرکت کرد.

پ

/ 0 نظر / 2 بازدید