اهداف دوره راهنمايي تحصيلي

اهداف دوره راهنمايي تحصيلي

مصوب ششصد وچهل هفتمين جلسه شوراي عاليآموزش وپرورش

در راستاي رسالت و مأموريت آموزش وپرورش وجهت‌دهي به رشد همه جانبه دانش‌آموزان برپايه تعاليم دستورات دين مبين اسلام ،اهداف دوره راهنمايي تحصيلي‌به شرح ‌زيرتعيين ‌مي‌شود.مديران ، برنامه‌ريزان وهمه افرادي که درتعليم وتربيت دانش‌آموزان نقشي برعهده دارند ، مکلفنددربرنامه‌يزي امور‌‌‌سازماندهي فعاليت‌هاي وانجام وظايف مربوط به گونه اي اقدام نمايند که تاپايان دوره تحصيلي دستيابي دانش‌آموزان به اهداف تعيين شده ممکن باشد

اعتقادي

اخلاقي

علمي وآموزشي

فرهنگي وهنري

اجتماعي

زيستي

سياسي

اقتصادي

اهداف اعتقادي

اصول دين را باورداردوبرمبناي آن عمل مي کند

خدارابه دليل ربوبيت شايستهاطاعت مي داند

باانبياء وائمه معصومين (ع) آشنايي داردوبه مطالعه زندگي آنهاعلاقه نشان مي دهد

با ولايت فقيه آشناييدارد ورابطه آن رابا امامت مي داند

به رعايت تولي وتبري توجه دارد

با اولياء دين ،بزرگانوشخصيت هاي اسلامي‌آشنايي دارد و به مطالعه زندگي آنها علاقه نشان مي دهد

به قيامت وحساب در آن روز رامسئول مي‌داند باوردارد وخودرا دررابطه بااعمالش درنزد خدا

نمازرا مهمترين راه ارتباط باخدامي داند وبه خواندن نماز هاي پج گانه عادت کرده است

قرآن را صحيح قرائتمي‌کند وبا بعضي از قصص آن آشناست

با تاريخ صدر اسلام آشناست وبه آن علاقه نشان ميدهد

.فروع دين را مي داند

مي تواند از رساله علميه خاص سنين خود استفاده کند

احکام تقليد را مي داند ومرجعي براي خودانتخاب کرده است

احکام مربوط به محرم ونا محرم را رعايتمي‌کند

به انجام امربه معروف ونهي از منکر علاقه نشان مي دهد

معناي جهاد وشهادت را مي‌داند وبه حضور درصحنه هاي دفاع از دين علاقه نشان مي دهد

زمان ها ومکان‌هاي مقدس را مي شناسد وبه وظيفه خود در مقابلآنهاعمل مي کند

در مسجدبارغبت حضور به هم مي رساند..در برنامه هاي عبادي ،فرهنگيواجتماعي شرکت فعالانه دارد

اهدافاخلاقي

راستگو، امانت داروراز نگهدار است

به ارزش هاي اخلاقي علاقه نشانمي دهد

به ارزش ها وتوانايي هاي خود آگاه است وسعي درپرورش آنها دارد

دختري عفيف وباحياءوپسري شجاع غيور است

.اطاعات از والدين را وظيفه مي داند

براي انجام کار هاي خودشخصا" اقدام مي‌کند وخود را از مشورت ديگران بي نياز نمي داند

  موقييت ديگران را ارج مي نهدوخود را نيز براي رسيدن به موقعيت تلاش مي‌کند

به ديگران‌کمک مي‌کند ودررفعضعف‌هاي آنها مي کوشد

از لباس هاي مناسبايراني استفاده مي کند

اوقات فراغت خود بافعاليت هاي مناسب پرکند

وضع ظاهري خود‌‌ را باتوجه به موازين ديني اجتماع مرتب مي‌کند

.توانايي عفوکردن ديگران دراو به وجودآمده است

با دقت دراعمال خود نسبت به ديگران زمينه اشتباه وخطاي آنها رادرمورد خود ازبين مي برد

رعايت احترام به ديگران رادرصحبت باآنها لازم مي‌داند وباجملاتاحترام آميزسخن مي‌گويد

کاري ازديگران خواستن را مگردرصورت ناچاري امري ناپسند مي داند

به پيشرفت کشورخود وهموطنانش اهميت مي دهدويکپارچگي ملي را با ارزش مي‌داند

.استفاده از تجربه بزرگترها را براي پيشرفت خود وديگران لازم ميداند

قبل از عمل فکر مي‌کند

به انتقاد از خود وديگران اهميت مي‌دهد

خوب را ازبد تشخيص مي دهد وگرايش به خوبي دارد

رفتاري متعادل دارد وسعي مي‌کندبراحساسات خود تسلطيابد

.به رعايت نظم انضباط عادت کرده است

رعايت قانون را براي حفظ حقوق همه لازم مي داند

اهداف علمي وآموزشي

نسبت به پديد‌ه‌هاي علمي، محيطي وتجربي حساس است وارتباط آنها رادر‌‌‌‌ک مي‌کند

اطلاعات لازم را درحوزه هايعلوم طبيعي ،انساني واجتماعي کسب کرده وبه نقش علوم وکاربرد آنها درپيشرفت جامعهآگاه است

بازبان وادب فارسي مأنوس است ودر‌کاربرد مهارت هاي زباني واستفادهاز متون ساده توانايي دارد

/ 1 نظر / 4 بازدید
orkideh

سلام عزيز وب جالبيه بايد افلاين بخونم خسته نباشی دوست دارم