جامعه ایران ** چو ایران نباشد* تن من مباد
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
نویسنده: امیر رضامحمودی - شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٦

اهداف دوره راهنمايي تحصيلي

مصوب ششصد وچهل هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش

در راستاي رسالت و مأموريت آموزش وپرورش وجهت‌دهي به رشد همه جانبه دانش‌آموزان برپايه تعاليم دستورات دين مبين اسلام ،اهداف دوره راهنمايي تحصيلي‌به شرح ‌زيرتعيين ‌مي‌شود.مديران ، برنامه‌ريزان وهمه افرادي که درتعليم وتربيت دانش‌آموزان نقشي برعهده دارند ، مکلفنددربرنامه‌يزي امور‌‌‌سازماندهي فعاليت‌هاي وانجام وظايف مربوط به گونه اي اقدام نمايند که تاپايان دوره تحصيلي دستيابي دانش‌آموزان به اهداف تعيين شده ممکن باشد

اعتقادي

اخلاقي

علمي وآموزشي

فرهنگي و هنري

اجتماعي

زيستي

سياسي

اقتصادي

اهداف اعتقادي

اصول دين را باور داردوبرمبناي آن عمل مي کند

خدارابه دليل ربوبيت شايسته اطاعت مي داند

باانبياء وائمه معصومين (ع) آشنايي داردوبه مطالعه زندگي آنها علاقه نشان مي دهد

با ولايت فقيه آشنايي دارد ورابطه آن رابا امامت مي داند

به رعايت تولي وتبري توجه دارد

با اولياء دين ،بزرگان وشخصيت هاي اسلامي‌آشنايي دارد و به مطالعه زندگي آنها علاقه نشان مي دهد

به قيامت وحساب در آن روز را مسئول مي‌داند باوردارد وخودرا دررابطه بااعمالش درنزد خدا

نمازرا مهمترين راه ارتباط باخدا مي داند وبه خواندن نماز هاي پج گانه عادت کرده است

قرآن را صحيح قرائت مي‌کند وبا بعضي از قصص آن آشناست

با تاريخ صدر اسلام آشناست وبه آن علاقه نشان مي دهد

.فروع دين را مي داند

مي تواند از رساله علميه خاص سنين خود استفاده کند

احکام تقليد را مي داند ومرجعي براي خودانتخاب کرده است

احکام مربوط به محرم ونا محرم را رعايت مي‌کند

به انجام امربه معروف ونهي از منکر علاقه نشان مي دهد

معناي جهاد وشهادت را مي‌داند وبه حضور در صحنه هاي دفاع از دين علاقه نشان مي دهد

زمان ها ومکان‌هاي مقدس را مي شناسد وبه وظيفه خود در مقابل آنهاعمل مي کند

در مسجدبارغبت حضور به هم مي رساند..در برنامه هاي عبادي ،فرهنگي واجتماعي شرکت فعالانه دارد

اهداف اخلاقي

راستگو، امانت دار وراز نگهدار است

به ارزش هاي اخلاقي علاقه نشان مي دهد

به ارزش ها وتوانايي هاي خود آگاه است وسعي درپرورش آنها دارد

دختري عفيف وباحياء وپسري شجاع غيور است

.اطاعات از والدين را وظيفه مي داند

براي انجام کار هاي خود شخصا" اقدام مي‌کند وخود را از مشورت ديگران بي نياز نمي داند

  موقييت ديگران را ارج مي نهد وخود را نيز براي رسيدن به موقعيت تلاش مي‌کند

به ديگران‌کمک مي‌کند ودررفع ضعف‌هاي آنها مي کوشد

از لباس هاي مناسب ايراني استفاده مي کند

اوقات فراغت خود بافعاليت هاي مناسب پرکند

وضع ظاهري خود‌‌ را با توجه به موازين ديني اجتماع مرتب مي‌کند

.توانايي عفوکردن ديگران دراو به وجودآمده است

با دقت دراعمال خود نسبت به ديگران زمينه اشتباه وخطاي آنها را درمورد خود ازبين مي برد

رعايت احترام به ديگران رادرصحبت باآنها لازم مي‌داند وباجملات احترام آميزسخن مي‌گويد

کاري ازديگران خواستن را مگردرصورت ناچاري امري ناپسند مي داند

به پيشرفت کشورخود وهموطنانش اهميت مي دهد ويکپارچگي ملي را با ارزش مي‌داند

.استفاده از تجربه بزرگترها را براي پيشرفت خود وديگران لازم مي داند

قبل از عمل فکر مي‌کند

به انتقاد از خود وديگران اهميت مي‌دهد

خوب را ازبد تشخيص مي دهد وگرايش به خوبي دارد

رفتاري متعادل دارد وسعي مي‌کندبراحساسات خود تسلط يابد

.به رعايت نظم انضباط عادت کرده است

رعايت قانون را براي حفظ حقوق همه لازم مي داند

اهداف علمي وآموزشي

نسبت به پديد‌ه‌هاي علمي ، محيطي وتجربي حساس است وارتباط آنها رادر‌‌‌‌ک مي‌کند

اطلاعات لازم را درحوزه هاي علوم طبيعي ،انساني واجتماعي کسب کرده وبه نقش علوم وکاربرد آنها درپيشرفت جامعه آگاه است

بازبان وادب فارسي مأنوس است ودر‌کاربرد مهارت هاي زباني واستفاده از متون ساده توانايي دارد

مهارت هاي پايه را دررياضيات مي داند وبانقش کاربردآن در زندگي وپيشرفت ساير علوم آشناست

با زبان عربي براي فهم بهترقرآن واحاديث ادعيه وادبيات فارسي تاحدود دزيادي آشناست

با يک زبان خارجه درحد تواناييمکالمه ساده وروزمره آشنايي دارد

مي تواند از رسانه هاي ارتباطي براي کسب اطلاعات استفاده کند

جامعه خود ومشاغل آن را تاحد مي شناسد وبراي زندگي درجامعه مهارت کافي دارد

نسبت به کاربرد علم در بهبود روشهاي انجام کارآگاه است

روحيه علمي ، قدرت استدلال وتفکر انتقادي وخلاق دارد

 نحوه يادگيري خود را مي فهمد

شيوه صحيح مطالعه وتحقيق را مي داند

به تفکر مباحثه علاقه مند است وبا روش تحقيق آشنايي علمي دارد

اهداف فرهنگي و هنري

با استعدادهاي خود آشنا است وسعي در پرورش آنها دارد

ابعاد زيبايي رادرمخلوقات الهي توصيف مي کند

از مشاهده وبررسي آثار هنري لذت مي برد

با استعدادهاي هنري خود آشنا است وسعي در پرورش آنها دارد

از تجارب ودستاوردهاي فرهنگي ديگران استفاده مي کندواز تقليد‌کورکورانه اجتناب مي‌ورزد

بابرخي از هنرهاي اسلامي وايراني آشنااست

به مطالعه متون ادبي وفرهنگي علاقه مند است

با فرهنگ وآداب وسنن مطلوب جامعه آشنا است ونسبت به آنها احساس تعهد مي‌کند

آثار هنري وفرهنگي جامعه را با توجه به تاثيرات آنها در شد انسان بررسي مي‌کند

اهداف اجتماعي

وظايف خود را در مقابل خانواده ،دوستان وهمسايگان رعايت مي کند

نظرات اصلاحي ديگران را در مورد خود جويا مي‌شودواز آنها استفاده مي‌کند

براي گرفتن حق خود و ديگران تلاش مي کند

.در انجام کارها از ديگران کمک مي‌گيردوبه ديگران نيز کمک مي کند

در کارهاي گروهي واجتماعي شرکت مي‌کند وبه اهميت نقش رهبري ووظايف اعضاء واقف است

.براي کسب موفقيت تلاش مي‌کند واز موفقيت هاي ديگران نيز شاد مي شود

به اهميت قانون واقف است ورعايت‌آن را مفيد وضروري مي داند

به وظايف ومسئوليت هاي خودآگاه ونسبت به انجام آنها پاي بند است

به‌کساني که مسئوليت خود را انجام نمي‌دهند با شيوه مناسب تذکر مي‌دهد

 . موفقيت هاي جامعه خود را در صحنه هاي بين المللي ارج مي نهد

بامعني ايثار آشناست ودر موقع لزوم ازخودگذشتگي نشان مي‌دهد

دربرابرخدمت ديگران قدرشناس است وازآنها تشکر مي‌کند

.نقش زن ومرد را درخانواده واجتماع مي داند

.خدمت کردن به مردم وميهن را وظيفه مي داند

اهداف زيستي

کارکرد ووظايف اعضاي بدن را مي‌شناسد وتناسب آنها را حفظ مي‌کند

با بهداشت فردي واجتماعي آشناست وآن را رعايت مي‌کند

در حفظ واحياي محيط زيست‌کوشش مي‌کند

براي حفظ سلامت خود ورزش مي‌کندودر رشته ورزشي مورد علاقه خودداراي مهارت نسبي است

با کمک هاي اوليه آشنايي دارد ومي تواند از آنها در مواقع لزوم استفاده کند

برخي از بيماري ها وعوامل بيماري زا را مي شناسد وراههاي پيشگيري از آنها را مي داند

نقش تغذيه رادر حفظ سلامت بدن مي داند وبا تغذيه مناسب سلامتي خمورا حفظ مي کند

اهداف سياسي

سلسله مراتب حاکميت در نظام جمهوري اسلامي را مي داند

تفاوت حکومت ديني مبتني برولايت فقيه را با ساير حکومت ها مي داند

با تاريخ سياسي ايران معاصر ومبارزات سياسي بنيانگذارجمهوري اسلامي آشنايي دارد

نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است

راه هاي حفظ استقلال ،آزادي وعدم وابستگي را مي شناسد

با فعاليت هاي سياسي وشيوه مبارزه پبامبران وائمه معصومين (ع)دردفاع از حق ،آشنااست

داراي روحيه سلحشوري ودفاع از کيان کشورهاي اسلامي است

بااانتخابات ونقش آرايي عمومي در جامعه آشنااست

درمواجعه با تبليغات دشمنان ميهن اسلامي از خود هوشياري نشان مي دهد

اهميت وحدت وامنيت ملي را درک مي‌کند

 . نقش مردم ودين رادر حکومت مي داند

اهداف اقتصادي

ارزش کار رايراي بهبود وضعيت فردي اجتماعي مي داند

در حفظ وسايل خود مي‌کوشدوباترميم آنها حداکثراستفاده را ازآنهامي کند

تن پروري وبيکاري وراحت طلبي را از عوامل شکست فرد وجامعه مي داند

نسبت به حفظ وتوسعه منابع اقتصادي ملي منطقه خود حساس است

.مالکيت ديگران را محترم مي شمارد ونسبت به رعايت آن حساس است

.به نقش مشاغل وحرف درزندگي فردي واجتماعي آگاه است

 منابع اقتصادي کشور ومحيط زندگي خود را مي شناسد ونقش آن را در رفاه عمومي مي داند

 .احکام اقتصادي اسلام را مي‌داندودرحد وظيفه به آنها پايبند

براي حمايت از توليدات داخلي استفاده از آنها رابر کالا هاي مشابه خارجي ترجيح مي دهد

به مشارکت درفعاليت هاي اقتصادي علاقه مند است

رضامحمودی
امیر رضا محمودی . خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جاى دارند؛ آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ى آرامش جان، در این لحظه هاى پایانى سال عزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :